top of page

Všeobecné ustanovenia

 

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : MALLUM s.r.o., IČO: 50889265, Hlboká 2950/1C, 977 01 Brezno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo: 31991/S(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

MALLUM s.r.o., IČO: 50889265, Hlboká 2950/1C, 977 01 Brezno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo: 31991/S

DIČ: 21 20 550 773

Telefón: +421 910 319 730

Email: mallumclothing@gmail.com

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len "objednávka").

 

Pred zaslaním Objednávky tovaru je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky.

 

Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len "potvrdenie doručenia objednávky"). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.

 

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka a je zároveň akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

 

Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou alebo písomnou formou.

 

 

Platobné podmienky

 

Webová stránka obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia kúpnych cien jednotlivého tovaru (ďalej iba „Cena“). 

 

Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty.

 

Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

Cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

  a) bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho Tatra Banka - Slovenský účet

      číslo účtu: 294 703 9118
      IBAN: SK68 1100 000000 294 703 9118
      (ďalej iba „Účet Predávajúceho“);

  b) hotovosťou na dobierku po prevzatí tovaru od dopravcu;

      - Zvolený spôsob úhrady uvedie Kupujúci v Objednávke.

      - Zvolený spôsob úhrady môže Kupujúci zmeniť jedine so súhlasom Predávajúceho.

      - Prípadné zľavy z Ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

 

V prípade bezhotovostnej platby prevodom na Účet Predávajúceho je Kupujúcemu pridelený Predávajúcim variabilný symbol najneskôr pri Akceptácii Objednávky a Kupujúci je povinný uhradiť Cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.

 

Kúpna cena

 

Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti  pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

 

Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Dodacie podmienky

 

Predávajúci umožňuje spôsob dopravy tovaru a to zaslanie na miesto určené Kupujúcim v Objednávke prostredníctvom dopravcu.

 

Všetky potrebné údaje o doprave sú uvedene na webovej lokalite predajcu ( Dodacie a platobne informácie)

 

Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

 

Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

 

Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

     a) výmenou tovaru,

     b) vrátením kúpnej ceny tovaru,

     c) odovzdaním opraveného tovaru,

     d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

     e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

     f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

MALLUM s.r.o., IČO: 50889265, Hlboká 2950/1C, 977 01 Brezno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, vložka číslo: 31991/S

DIČ: 21 20 550 773

Email: mallumclothing@gmail.com

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha TU. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Záverečné ustanovenia

 

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

bottom of page